Сегодня 22 января 2021
При посещении консульского отдела посетителям необходимо иметь при себе паспорт и средства индивидуальной инфекционной защиты (защитную маску и медицинские одноразовые перчатки) и личные письменные принадлежности. Просьба перед входом в консульский отдел и в зале приема соблюдать социальную дистанцию в 1,5 – 2 м.
Посольство Республики Болгария в Российской Федерации
Консульский отдел

Гражданство Болгарии

Узнать Ваш "Входящий номер" и "ПИН-код"

Пожалуйста, введите номер, который Вы получили в консульском отделе в Москве, после подачи Ваших документов на получение гражданства Болгарии, чтобы узнать свой входящий номер и ПИН код в Министерстве юстиции: (формат: Ко-15-1215/22.08.16):
Министерство Юстиции Болгарии
Наредба № 1 от 19 февруари 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство

Как через сайт Министерства юстиции узнать о состоянии Вашего дела?

После того, как Вы узнали свои "Входящий номер" и "ПИН-код", состояние Вашего дела необходимо проверять на специальном сайте Министерства юстиции Республики Болгария. В поле поиска нужно ввести свой входящий номер и ПИН код.
Резултаты поиска могут быть следующими вариантами:

Необходимые документы

Ако молителят желае след приключване на производството за придобиване на българско гражданство да му бъде върнат приложения към молбата препис от акт за раждане или дубликат на удостоверение за раждане, издаден от съответния български или чуждестранен компетентен орган, следва при подаването на молбата да приложи нотариално копие на този документ.

Такси във връзка с българско гражданство

Приемане на заявление за: Такса
придобиване/възстановяване на българско гражданство от лице, чиито родители или поне единият от тях е от български гражданин или от българска народност 66 €
придобиване/възстановяване на българско гражданство от лице до 18-годишна възраст 56 €
придобиване/възстановяване на българско гражданство от лице до 26-годишна възраст, което продължава образованието си в редовна форма на обучение 56 €
придобиване/възстановяване на българско гражданство от лица, извън посочените по-горе 102 €
освобождаване от българско гражданство 76 €
установяване на българско гражданство (наличие или отсъствие) по чл. 39 от ЗБГ 76 €
установяване на единен граждански номер (ЕГН) 20 €
издаване на свидетелство за съдимост 13 €
движение по преписки за придобиване/възстановяване/освобождаване на/от българско гражданство 5 €
тълкуване на отделни случаи, свързани с българско гражданство или за установяване на различни факти 5 €

Връчване на удостоверение за: Такса
придобиване/възстановяване на българско гражданство от лице, чиито родители или поне единият от тях е от български гражданин или от българска народност 30 €
придобиване/възстановяване на българско гражданство от лице до 18-годишна възраст 15 €
придобиване/възстановяване на българско гражданство от лице до 26-годишна възраст, което продължава образованието си в редовна форма на обучение 15 €
придобиване/възстановяване на българско гражданство от лица, извън посочените по-горе 130 €
освобождаване/лишаване от българско гражданство или за отмяна на натурализация 105 €

Получаване на удостоверения в изпълнение на указ

Дирекция "Българско гражданство" издава удостоверенията и уведомленията в изпълнение на указ, подписани със сървърен сертификат на Министерство на правосъдието.
Образец на удостоверението може да видите: тук.
При получаване на удостоверението лицето задължително следва да заяви адрес за регистрация в Република България, за да могат да бъдат предприети действия за вписване в регистрите на населението. Български граждани, живеещи в чужбина, които не са вписани в регистъра на населението и не могат да посочат адрес в Република България, могат да заявят служебния адрес за регистрация - район "Средец" на гр. София.

Необходими документи за заявяване на адрес за регистрация в Република България пред Министерство на правосъдието:

  1. Молба в свободен текст за заявяване на постоянен адрес;
  2. Копие на удостоверението от Министерство на правосъдието за придобито или възстановено българско гражданство;
  3. 2 броя актуални снимки - паспортен формат;
  4. Копие от документ за самоличност;
  5. Заплатена такса по Тарифа № 1 за връченото удостоверение за гражданство /придобиване или възстановяване/.

Консулската служба оформя преписка чрез МВнР, дирекция "Консулски отношения" до Министерство на правосъдието, дирекция "Българско гражданство". Последната, след извършване на необходимите проверки уведомява съответната община за полученото удостоверение за промяна в гражданството по чл.37, ал.1 от Закона за българското гражданство от лицето и намерението му да се впише в регистрите на населението на тази община.

Забележка: Гореописаната процедура по чл.14 от Наредба № 1 от 19.02.1999 г. по заявяване на адрес за регистрация в Република България пред Министерство на правосъдието НЕ ОЗНАЧАВА получаване на ЕГН и удостоверение за постоянен адрес.
След заявяване на адрес за регистрация пред Министерство на правосъдието, лицето, получило удостоверение по чл.37, ал.1 от Закона за българското гражданство, следва да пристъпи към необходимите процедури по вписването в регистъра на населението, получаване на ЕГН и удостоверение за постоянен и настоящ адрес.
Всички необходими документи по въпроси, свързани с вписване в регистъра на населението са посочени в Закона за гражданската регистрация и Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.