Сегодня 22 января 2021
При посещении консульского отдела посетителям необходимо иметь при себе паспорт и средства индивидуальной инфекционной защиты (защитную маску и медицинские одноразовые перчатки) и личные письменные принадлежности. Просьба перед входом в консульский отдел и в зале приема соблюдать социальную дистанцию в 1,5 – 2 м.
Посольство Республики Болгария в Российской Федерации
Консульский отдел

Български лични документи

Считано от 01 януари 2017 г., Посолството на Република България в Москва стартира работа по проект за онлайн попълване на заявления за издаване на български лични документи с генериран уникален номер (UIN) и QR код. Новата електронна услуга е алтернативен, незадължителен, но по-бърз и по-удобен за българските граждани вариант, съществуващ успоредно с досегашната практика по приемане на ръчно попълнени заявления за български документи за самоличност (БДС).
На следния уебадрес: consulatebg.eu потребителят може:
  1. да прочете информацията за необходимите документи за издаване на нужния му български личен документ(БЛД);
  2. да попълни електронно своето заявление за издаване на паспорт, лична карта и/или временен паспорт: consulatebg.eu/apply. Необходимо е да го разпечата и носи със себе си в консулската служба;
  3. да си направи онлайн резервация чрез генерирания UIN и да си запази час за обслужване в консулската служба на Посолството на Република България в Москва (НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!)- consulatebg.eu/book;
  4. впоследствие да проверява онлайн дали заявените от него български лични документи са пристигнали в консулската служба - consulatebg.eu/status.
Новата електронна услуга е напълно безплатна, достъпна 24/7 и не изисква притежаването на цифров подпис.

Образци на попълнени заявления за издаване на БДС

Издаване на паспорт

Всеки български гражданин, пребиваващ в чужбина, може да подаде заявление за издаване на паспорт от МВР чрез дипломатическо или консулско представителство на Република България.
В консулската служба на Посолството на Република България в Москва, заявленията за издаване на паспорт се подават БЕЗ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛЕН ЗАПИС! Това е организирано с цел максимално удобство за българските граждани.

Срокът за издаване на паспорт от консулската служба е до 60 дни за обикновена услуга и до 30 дни за бърза услуга чрез DHL.

Консулска услуга Какво е необходимо? Такса
Първи паспорт на лице до 14 год. възраст лично присъствие на детето и двамата родители, валидни паспорти/лични карти на родителите, българско удостоверение за раждане на детето, заявление за издаване на БДС 26 €
Втори и следващ паспорт на лице до 14 год. възраст лично присъствие на детето и двамата родители, валидни паспорти/лични карти на родителите, предходен паспорт на детето, заявление за издаване на БДС 31 €
Паспорт на лице от 14 до 18 год. възраст лично присъствие на детето и двамата родители, валидни паспорти/лични карти на родителите, предходен паспорт на детето, заявление за издаване на БДС 41 €
Паспорт на лице от 18 до 58 год. възраст лично присъствие на заявителя, предходен паспорт, заявление за издаване на БДС 41 €
Паспорт на лице от 58 до 70 год. възраст лично присъствие на заявителя, предходен паспорт, заявление за издаване на БДС 31 €
Паспорт на лице над 70 годишна възраст лично присъствие на заявителя, предходен паспорт, заявление за издаване на БДС 26 €
Паспорт на лице с трайно намалена работоспособност или с вид и степен на увреждане 50% и над 50% лично присъствие на заявителя, предходен паспорт, експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, заявление за издаване на БДС 22 €

Паспорт на лица, ненавършили 18 години

За издаване на паспорт на лица, ненавършили 18 години, двамата родители полагат подписите си в присъствието на консулското длъжностно лице. Задължително се прилага и българско удостоверение за раждане на детето (оригинал или заверено копие).
Подпис само на един от родителите може да бъде достатъчен само, когато се представи някой от следните документи:

  • нотариално заверено пълномощно от името на другия родител- оригинал или копие, заверено от консулското длъжностно лице в посолството, и придружено от превод на български език. То следва да съдържа заявено съгласие от страна на другия родител за издаване на паспорт и пътуване на детето в чужбина;
  • изрично решение на съда за отнемане на родителските права на отсъстващия родител;
  • съдебно решение или постановление, в което е записано, че може да бъде издаден паспорт на детето, без изричното съгласие на другия родител;
  • документ, удостоверяващ, че вторият родител е починал;
  • акт на български съд или на чуждестранен, потвърден от наш съд, че другият родител е в неизвестност.

В заявленията за документи на деца под 14-годишна възраст в полето за подпис не се полагат подписи нито на детето, нито на родителите!

Новият паспорт се получава лично в консулската служба, а по изключение – от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно или от лице, данните за което са вписани при подаване на заявлението. Попълва се съответната графа за получаване в заявлението, полага се подпис на стр. 3 на новия паспорт.
Паспортът на дете до 18-годишна възраст се получава лично от единия родител, задължително български гражданин, удостоверяващ своята самоличност с паспорт или лична карта. Той трябва да покаже и удостоверението за раждане на детето в оригинал. Неговите имена и данни се записват.
Старият паспорт се обявява за невалиден, което се отразява в системата на МВР, и не може повече да бъде използван от лицето.
При получаване на издадения нов паспорт, предходният паспорт трябва да бъде върнат в консулската служба.
Лице, което има необходимост от представяне на визи или гранични печати, положени в паспорта, може да го задържи след изтичане срока на валидност, като го представи в консулската служба и подаде искане по образец. Лицето е длъжно да върне документа в срок до 3 месеца след отпадане на заявената необходимост.
Получаване на издаден нов паспорт може да стане и в България чрез упълномощено лице – с изрично нотариално заверено пълномощно или от лице, данните на което са вписани в заявлението при подаването му. Упълномощеното лице следва да получи издадения документ за самоличност от Дирекция „Български документи за самоличност”, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 48 след представяне на свой документ за самоличност и връщане на предходния паспорт.

Издаване на лична карта

Всеки български гражданин, пребиваващ в чужбина, може да подаде заявление за издаване на лична карта от МВР чрез консулска служба на Република България.
В консулската служба на Посолството на Република България в Москва, заявленията за издаване на лична карта се подават БЕЗ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛЕН ЗАПИС! Това е организирано с цел максимално удобство за българските граждани.

Срокът за издаване на лична карта от консулската служба е до 60 дни за обикновена услуга и до 30 дни за бърза услуга чрез DHL.

Консулска услуга Какво е необходимо? Такса
Първа лична карта на лице от 14 до 16 год. възраст лично присъствие на единият от родителите и детето, валидни паспорт/лична карта на присъстващият родител, валиден паспорт на детето, българско удостоверение за раждане на детето, удостоверение за постоянен адрес в Република България, заявление за издаване на БДС 20 €
Втора и следваща лична карта на лице от 14 до 18 год. възраст лично присъствие на единият от родителите и детето, валидни паспорт/лична карта на присъстващият родител, валиден паспорт на детето, българско удостоверение за раждане на детето, предходна лична карта на детето, заявление за издаване на БДС 27 €
Лична карта на лице от 18 до 58 год. възраст лично присъствие на заявителя, предходна лична карта (или валиден/изтекъл: паспорт, СУМПС или българско удостоверение за раждане), заявление за издаване на БДС 30 €
Лична карта на лице от 58 до 70 год. възраст лично присъствие на заявителя, предходна лична карта (или валиден/изтекъл: паспорт, СУМПС или българско удостоверение за раждане), заявление за издаване на БДС 26 €
Лична карта на лице над 70 год. възраст лично присъствие на заявителя, предходна лична карта (или валиден/изтекъл: паспорт, СУМПС или българско удостоверение за раждане), заявление за издаване на БДС 20 €
Лична карта на лице с трайно намалена работоспособност или с вид и степен на увреждане 50% и над 50% лично присъствие на заявителя, предходна лична карта (или валиден/изтекъл: паспорт, СУМПС или българско удостоверение за раждане), експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, заявление за издаване на БДС 22 €

Новата лична карта се получава лично в консулската служба, а по изключение - от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно или от лице, данните за което са вписани при подаване на заявлението. Попълва се съответната графа за получаване в заявлението.
Личната карта на дете до 18-годишна възраст се получава лично от единия родител, задължително български гражданин, удостоверяващ своята самоличност с паспорт или лична карта. Той трябва да покаже и удостоверението за раждане на детето в оригинал. Неговите имена и данни се записват.
Старата лична карта се обявява за невалидна, което се отразява в системата на МВР, и не може повече да бъде използвана от лицето.
При получаване на издадената нова лична карта, предходната лична карта следва да бъде върната в консулската служба.
Получаването на издадената нова лична карта може да стане и в България чрез упълномощено лице - с изрично нотариално заверено пълномощно или от лице, данните на което са вписани в заявлението при подаването му. Упълномощеното лице следва да получи издадения документ за самоличност от Дирекция „Български документи за самоличност”, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 48 след представяне на свой документ за самоличност и връщане на предходната лична карта.

Подмяна на свидетелство за управление на МПС (СУМПС)

Всеки български гражданин, пребиваващ в чужбина, с изключение на държавите-членки на ЕС, може да подаде заявление за подмяна на свидетелство за управление на МПС от МВР, чрез дипломатическо или консулско представителство на Република България.
В консулската служба на Посолството на Република България в Москва, заявленията за подмяна на СУМПС се подават БЕЗ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛЕН ЗАПИС! Това е организирано с цел максимално удобство за българските граждани.
- При промяна на постоянния адрес от едно населено място в друго населено място в срок до 30 дни от издаване на новия документ лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на ново свидетелство за управление на моторно превозно средство;
- По искане на лицето ново свидетелство за управление на моторно превозно средство може да се издаде и преди изтичане срока на неговата валидност.
Срокът за обработка на документите за издаване на СУМПС е 90 дни, като в него не се включва срокът за доставката до Москва.

Консулска услуга Какво е необходимо? Такса
свидетелство за управление на МПС на лице до 58-год. възраст лично присъствие, документ за самоличност (лична карта или паспорт), СУМПС и контролен талон, Декларация, че обичайното пребиваване на лицето не е в друга държава членка на ЕС и, че не е притежател на валидно СУМПС, издадено от държава членка на ЕС, заявление за издаване на БДС, карта за медицински преглед на водач на МПС за съответната категория, преведена на български език от акредитиран преводач към Посолството
- за категория АM, A1, A2, A, В, B1, В+Е и Ткт - картата за медицински преглед трябва да съдържа данни от извършен очен и вътрешен преглед;
- за останалите категории - картата за медицински преглед трябва да е заверена от съответните специалисти: очен, УНГ, невролог, хирург и вътрешен преглед.
Удостоверение за психологическа годност - необходимо е за категория /С, D, Ттм/
33 €
свидетелство за управление на МПС на лице от 58 до 70-год. възраст лично присъствие, документ за самоличност (лична карта или паспорт), СУМПС и контролен талон, Декларация, че обичайното пребиваване на лицето не е в друга държава членка на ЕС и, че не е притежател на валидно СУМПС, издадено от държава членка на ЕС, заявление за издаване на БДС, карта за медицински преглед на водач на МПС за съответната категория, преведена на български език от акредитиран преводач към Посолството
- за категория АM, A1, A2, A, В, B1, В+Е и Ткт - картата за медицински преглед трябва да съдържа данни от извършен очен и вътрешен преглед;
- за останалите категории - картата за медицински преглед трябва да е заверена от съответните специалисти: очен, УНГ, невролог, хирург и вътрешен преглед.
Удостоверение за психологическа годност - необходимо е за категория /С, D, Ттм/
26 €
свидетелство за управление на МПС на лице над 70-год. възраст лично присъствие, документ за самоличност (лична карта или паспорт), СУМПС и контролен талон, Декларация, че обичайното пребиваване на лицето не е в друга държава членка на ЕС и, че не е притежател на валидно СУМПС, издадено от държава членка на ЕС, заявление за издаване на БДС, карта за медицински преглед на водач на МПС за съответната категория, преведена на български език от акредитиран преводач към Посолството
- за категория АM, A1, A2, A, В, B1, В+Е и Ткт - картата за медицински преглед трябва да съдържа данни от извършен очен и вътрешен преглед;
- за останалите категории - картата за медицински преглед трябва да е заверена от съответните специалисти: очен, УНГ, невролог, хирург и вътрешен преглед.
Удостоверение за психологическа годност - необходимо е за категория /С, D, Ттм/
20 €

В случай, че предходният СУМПС е изгубен или откраднат, следва да се представи и документ, издаден от руските полицейски органи.
При загубване на СУМПС от новия образец, водачът подлежи на санкция, съгласно Закона за българските лични документи.
При загуба на контролния талон към СУМПС се изисква само следната декларация по образец.

Издаване на временен паспорт

Съгласно чл.39, ал.1 от ЗБЛД, временният паспорт се издава от дипломатическите и консулските представителства на Република България на български граждани, които пребивават в чужбина и не притежават валидни документи за пътуване или за самоличност – със срок на валидност до 12 месеца, съобразен с необходимото време за завръщане в Република България, след съгласуване с Министерството на външните работи.
Забележка: в консулската практика най-често временният паспорт се издава със срок на валидност между 3 и 30 дни!

Заявленията се подават лично или по изключение - от упълномощено с нотариално заверено изрично пълномощно лице.
В случаите на подаване на заявление за издаване на временен паспорт от упълномощено лице се представя попълнено заявление с приложена снимка и нотариално заверен подпис на заявителя.

Самоличността на лицето се установява по един от следните начини:
- с български документ за самоличност;
- с документ за самоличност, издаден от друга държава;
- с удостоверение за раждане; - с двама свидетели с установена самоличност – по изключение и в случай, че лицето не разполага с никакви други документи, се допуска извършване на процедурата по чл.578, ал.5 от ГПК - установяване на самоличността му с двама свидетели, български граждани, с валидни лични документи, които на място в консулската служба попълват декларации за гарантиране на самоличността на заявителя;
- по друг начин, годен за събиране на достоверни данни (напр. официални документи със снимка, провеждане на интервю и др.).

Консулска услуга Какво е необходимо? Такса
временен паспорт на дете на български гражданин, което няма ЕГН лично присъствие на детето и двамата родители, валидни паспорти/лични карти на родителите, пълната форма на чуждестранният акт за раждане на детето, съдържаща имената на родителите, снабдена с апостил, и преведена от акредитиран преводач към консулската служба – в оригинал и фотокопие. (за някои държави ** е възможно вместо това да бъде представено многоезично извлечение от акт за раждане на детето /считано от 18.12.2013 г. не се изисква поставянето на „Апостил”/, преведено от акредитиран преводач към консулската служба – в оригинал и фотокопие), декларация (по образец) от родителите, че ще използват временния паспорт еднократно с цел пътуване до Република България за довършване на процедурата по регистрация на детето, заявление за издаване на БДС
** На 18.12.2013 г. за Република България влиза в сила Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана във Виена на 8 септември 1976 г. Страни по Конвенцията освен България са: Германия, Австрия, Белгия, Испания, Франция, Гърция (която е подписала, но не е нотифицирала Конвенцията), Италия, Люксембург, Холандия, Португалия, Швейцария, Турция, Словения, Хърватия, Македония, Босна и Херцеговина, Сърбия, Полша, Черна гора, Молдова, Литва, Естония и Румъния.
50 €
временен паспорт на лице до 18 години лично присъствие на детето и двамата родители, валидни паспорти/лични карти на родителите, българско удостоверение за раждане на детето – в оригинал и фотокопие, изтекли документи за самоличност на детето (паспорт/лична карта), ако има издавани такива – в оригинал и фотокопие, заявление за издаване на БДС 50 €
временен паспорт на лице над 18 години лично присъствие на заявителя, българско удостоверение за раждане – в оригинал и фотокопие, изтекли документи за самоличност на заявителя (паспорт/лична карта/СУМПС) – в оригинал и фотокопие, заявление за издаване на БДС 50 €

Ако сте загубили, повредили или унищожили български документ за самоличност!

Ако предходният паспорт е загубен, повреден или унищожен или ако не е върнат в 3-месечен срок след изтичане на неговата валидност се налага глоба по реда на чл.80 и чл.81 от Закона за българските лични документи. Допълнително се подават и:
- декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи;
- удостоверителен документ за тези обстоятелства (ако има такъв), издаден от компетентните полицейски органи.

Ако предходната лична карта е загубена, повредена или унищожена или ако не е върната в 30 дневен срок след изтичане на нейната валидност се налага глоба по реда на чл.80 и чл.81 от Закона за българските лични документи. Допълнително се подават и:
- декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи;
- удостоверителен документ за тези обстоятелства (ако има такъв), издаден от компетентните полицейски органи.


Информация относно глобите

Българските лични документи са собственост на държавата, затова при загубване, повреждане или унищожаване на паспорта или когато същият не бъде върнат в 3-месечен срок след изтичане на неговата валидност се налага глоба.
Стандартният размер на глобата е 20 евро. Но, ако е изтекла една година от извършване на нарушението, глоба не се налага, съгласно разпоредбите на чл.34, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания.
Наказания се налагат и на гражданин, който:
- не поиска издаването на паспорт в законния срок;
- приеме или даде в залог или преотстъпи български документ за самоличност;
- използва нередовен документ за самоличност;
- не подаде заявление в срок до 30 дни за подмяна на личната карта след изтичане на нейната валидност;
- не подаде заявление за издаване на лична карта в срок до 30 дни, след като е заявил, че тя е повредена, унищожена, изгубена или открадната;
- изгуби, повреди или унищожи български личен документ;
- не е декларирал в тридневен срок изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ;
- не представи паспорта си на Консулската служба или на органа, който го е издал в тримесечен срок от изтичане на неговата валидност;
- обявява неверни данни;
- не подмени паспорта си в срок от 30 дни при промяна на имената, персоналните данни или трайни и съществени изменения на образа;
- не направи необходимото като законен представител за снабдяване с паспорт на лицето, което представлява;
- не обяви писмено пред Консулската служба придобиването на документи за самоличност, издадени от друга държава в 60-дневен срок от придобиването им;
Списъкът на изброените нарушения, които се наказват по Закона за българските лични документи, не е изчерпателен!