Сегодня 22 января 2021
При посещении консульского отдела посетителям необходимо иметь при себе паспорт и средства индивидуальной инфекционной защиты (защитную маску и медицинские одноразовые перчатки) и личные письменные принадлежности. Просьба перед входом в консульский отдел и в зале приема соблюдать социальную дистанцию в 1,5 – 2 м.
Посольство Республики Болгария в Российской Федерации
Консульский отдел

Нотариални удостоверявания

Съгласно чл.84 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД) в консулската служба могат да бъдат удостоверени датата, съдържанието и подписите на частни документи, които не подлежат на вписване и са представени от български или чужди граждани, ако документът е съставен на български език, както и да бъдат удостоверени верността на преписи и извлечения от документи, представени от български граждани.

Лицето, чийто подпис подлежи на удостоверяване, трябва ЛИЧНО да се яви пред консулското длъжностно лице и да удостовери своята самоличност

Удостоверяването на датата, съдържанието и подписа на частен документ, който не подлежи на вписване и е представен от чужд гражданин, се извършва само ако документът е предназначен да произведе действието си на територията на Република България .

В КОНСУЛСКАТА СЛУЖБА НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАВЕРЕНИ ДОКУМЕНТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ В АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА, КАТО:
- ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТКАЗ ОТ ВЕЩНИ ПРАВА;
- ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВО;
- ИСКОВИ МОЛБИ;
- ИПОТЕКИ;
- ЗАЛОЗИ ПО ЗАКОНА ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ (ЗОЗ);
- ВЪЗБРАНИ И ДОГОВОРИ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ИЛИ МПС.

В консулската служба се извършва удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи, представени от български граждани. Документите, които се заверяват, следва да са съставени от български институции. За извършване на заверката е необходимо да се представят оригиналът и копие на документа.
КОНСУЛСКАТА СЛУЖБА НЕ ЗАВЕРЯВА ЗА ВЯРНОСТ С ОРИГИНАЛА ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ ЧУЖДЕСТРАННИ ОРГАНИ.

Такси за нотариални удостоверявания по Тарифа № 3 на МВнР по Закона за държавните такси

Съгласно чл.15 от Тарифа №3, за извършване на нотариални удостоверявания съгласно чл.84 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност се събират следните такси:

# Обикновена услуга
1 Удостоверяване на датата или подписа върху частен документ - 15 €
2 Удостоверяване на съдържанието на частен документ, който не подлежи на вписване:
- за първата страница - 30 €
- за всяка следваща страница - 15 €
3 Удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи и книжа:
- за първата страница - 10 €
- за всяка следваща страница - 5 €
4 За извършване на нотариално завещание - 200 €

Калкулатор на нотариалните услуги

1. Колко страници има документа?

2. Колко хора подписват документа лично в консулската служба?

3. Изберете консулска услуга
Удостоверяване на датата или подписа върху частен документ
Удостоверяване на съдържанието на частен документ, който не подлежи на вписване
Удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи и книжа
За извършване на нотариално завещание
4. Изберете срочност на извършване консулска услуга
обикновена
експресна

Съгласно чл.5, ал.1 от Тарифа №3, таксите се заплащат:

 • с 50 на сто увеличение, когато по искане на гражданите или на представителите на юридическите лица услугата се извършва в срок до 8 работни часа от момента на подаване на заявлението , както и когато консулските услуги се извършват извън консулските помещения, но в населеното място, в което е седалището на българското дипломатическо или консулско представителство;
 • със 100 на сто увеличение, когато по искане на лицата и при наличие на административен капацитет консулското обслужване се извършва в срок до 4 работни часа от момента на подаване на заявлението.

Примерни образци на декларации и пълномощни

 1. Декларация за пътуване на дете извън границите на Република България от един родител
 2. Декларация за пътуване на дете извън границите на Република България от двамата родители
 3. Декларация за самостоятелно пътуване на дете
 4. Декларация за самостоятелно пътуване на деца
 5. Пълномощно за издаване на лична карта или паспорт на дете от един родител
 6. Пълномощно за издаване на паспорт на дете от двамата родители
 7. Пълномощно за издаване на българско удостоверение за раждане на дете
 8. Пълномощно за издаване на българско удостоверение за сключен граждански брак
 9. Пълномощно за издаване на удостоверение за семейно положение
 10. Пълномощно за издаване на удостоверение за раждане

 11. Пълномощно за издаване на свидетелство за съдимост
 12. Пълномощно за продажба и управление на МПС
 13. Пълномощно само за продажба на МПС
 14. Пълномощно за управление на МПС
 15. Пълномощно за закупуване на МПС
 16. Пълномощно за продажба на недвижим имот
 17. Пълномощно за покупка на недвижим имот
 18. Декларация по чл.264, ал.1, ДОПК
 19. Декларация по чл.264, ал.2, ДОПК
 20. Декларация по чл. 25, ал. 8 от ЗННД

 21. Декларация по чл. 26 от СК
 22. Декларация по чл.4, ал.7 и по чл.6, ал.5, т.3 ЗМИП
 23. Декларация по чл.117., т.3 и т.4 от Кодекса на международното частно право
 24. Пълномощно от общ характер
 25. Пълномощно за вадене на документ
 26. Пълномощно за пред всякакви институции
 27. Пълномощно от двама души
 28. Декларация за подслон и издръжка (чл.24, ал.1, т.18 ЗЧРБ - само за членове на семейството на български гражданин, който в момента се намира в Русия)
 29. Декларация от собственика за предоставяне на адрес на пребиваване (при представяне на договор за наем)
 30. Декларация за пребиваване в чужбина (приложение №4а към Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на Глава пета от ЗБГ)
 31. Пълномощно за банка - моля, обърнете внимание, че всяка банка в България има свои вътрешни правила, изисквания и бланки. Затова е най-добре преди да заверите пълномощно за банка, да поискате от офиса на банката, който обслужва Вашата банкова сметка, да Ви дадат образец на пълномощно или текст, който ги удовлетворява

 32. Молба за проверка, относно извършени заверки от български дипломатически и консулски представители - входира се чрез приемната на МВнР, след което проверката се извършва по служебен път